# حقوق_بشر

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی

--------------------------------------------------------------------------------ماده سومکشورهای عضو این پروتکل گزارشاتی که آنها در کمیته حقوق بشر در ارتباط با ماده 40 میثاق ارائه کرده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید